صفحه ۱۰۷۷

متن اعلامیة جمعى از روحانیان تبعیدى دربارة دربارة مسائل سیاسى روز ایراناسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص380.

تاریخ: 861357
بسمه تعالى شأنه
"ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

حضور محترم مراجع عظام و زعماى حوزه‌‌‌هاى علمیه و ملت اصیل و پیروز مسلمان ایران ایدهم الله تعالی

پس از اهداى سلام، هیئت حاکمه ایران پس از سالها خفقان و اختناق و کشتار بیرحمانه و زندان و تبعید و سر به نیست کردن صدها تن از افراد بی‌گناه در اثر بیدارى و هوشیارى ملت سراشیبى سقوط را در پیش گرفت. استقامت و فشار بی‌سابقه آن به حدى شدید بود که دژخیمان با همه قدرت اهریمنى و طاغوتى که در اختیار داشتند، نتوانستند بیش از این در اریکه قدرت باقى بمانند. خون آشامى و قتل مسلمانان پاکدل ادامه داشت ولى پس از 9 ماه کشتار و خونریزى در سراسر ایران که به قصد ارعاب و ایجاد وحشت و خفقان صورت می‌گرفت و هزاران شهید از مرد و زن از خود به جاى می‌گذاشت، اراده قاطع ملت مسلمان پیروز آمد و تبهکاران قداره بند و سالوس صفتان فرومایه راه انحطاط را در پیش گرفته، مانند اسلاف شیطانى خود در زباله‌دان تاریخ افتادند. این واقعه بس پرارج که با هوشمندى و درایت کامل ملت به رهبرى زعیم عالیقدر اسلام الامام خمینى دام ظله صورت گرفت، لرزه بر اندام قدرت‌‌هاى اهریمنى انداخت و آنها را ناچار نمود که با یک صحنه سازى و خیمه شب بازی، این بار راه ریا و فریب را به صورت تازه‌ترى بکار گیرند تا در نتیجه در صفوف ملى تفرقه انداخته و با سرگرمی‌‌هاى ابلهانه و بی‌محتوى دل بلا کشیده و خون داده ملت را خوش کرده و در راه شیطانى خود کما فى السابق قدم بردارند. بر سر کار آمدن آقاى جعفر شریف امامى خویى با وزیرانى که معرفى گردید (پس از سقوط و شکست مفتضحانه باند تبهکار رستاخیزى جمشید آموزگار) معلوم می‌کند که دستگاه می‌خواهد سرسازش با ملت داشته باشد، بلکه درصدد است همان راه دیکتاتورى و انحطاط را در یک پوشش فریبنده ادامه دهد و جامعة اسلامى و روحانیت بیش از پیش به بدبختى و ورشکستگى و کشتار و خونریزى بکشاند. شاهد براى مطلب وجود خفقان و اختناق و سانسور مطبوعات است که مانند گذشته ادامه دارد. ملت مبارز و روحانیت اصیل از درج و نشر خواسته‌‌‌هاى خود در سطح کشور از وسایل ارتباط جمعى محروم می‌باشند و بالاتر اینکه رییس دولت فعلى در دوره‌‌‌هاى سابق یکى از مهره‌‌‌هاى ثابت دستگاه

ناوبری کتاب