صفحه ۱۰۷۶

کردند، دستگاه متوجه شد که دیگر قابل کنترل نیست و این قانون را به وجود آورد. این قانون مربوط به چاقوکشیها و باجگیرهاى حرفه‌اى بود، نه براى بهترین مردم مملکت. واى به حال دادگستری، این قانون را نمی‌شود در مورد مردمى که می‌گویند نصر من الله و فتح قریب به کار برد.

در تمام پرونده شخصیتهاى مجهول وجود دارد، شخصیت مجهول کسى است که از آن به عنوان دژبان نام برده‌اند، پلیس ارتش و گارد به خاطر چیست؟ به خاطر خونریزی؟ چرا آن دژبان نباید از طرف دادسرا تحت تعقیب قرار گیرد. این عوامل در همه‌ى پرونده‌ها وجود دارد. با فاجعه‌ى آبادان امیدوارم این تراژدى به پایان رسیده باشد. در پایان سخنانم تقاضاى برائت همه‌ متهمان را دارم. (س ش408)

مهندس عزت الله سحابى

ناوبری کتاب