صفحه ۱۰۷۳

او عمل گردد. نظریه شنبه: نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد. نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است. سپاهی (س ش407)

ناوبری کتاب