صفحه ۱۰۷۱

تقاضاى آزادى آنان را داریم و می‌خواهیم که تمام زندانیان سیاسى ولى نه سیاسى دولتى ـ سیاسى اسلامى را هر چه زودتر آزاد کنند.

جمعیت در داخل مسجد فقط شعار درود بر خمینى می‌داد و در خاتمه واعظ ناشناس از گوشه سمت راست مسجد به بیرون هدایت گردید.شرف‌الدین7537

این گزارش به هیچ وجه در یک سازمان صحیح نیست که اظهار شود شخص ناشناسى این مذاکرات را کرد و بعد هم رفت باید قطعاً و سریعاً شناسائى و دستگیر شود با کمک شهربانى سریعاً اقدام شود 7/5 تقوی (س ش406)

ناوبری کتاب