صفحه ۱۰۶۸

گزارش خبر به: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب آیت‌الله صدوقی، ص232. تاریخ:29437 از: 26/ ه‍ شماره: 2732/26 هـ

موضوع: سخنرانى شیخ محمد صدوقى

نامبرده بالا که در تاریخ 18437 به منظور اجراى مراسم عقد فرزند سید ضیاء رضوى به بهاباد بافق عزیمت نموده، بعد از نماز جماعت در روى منبر اظهار داشته: اگر جوانان را از دست نمی‌دادیم نمی‌توانستیم قرآن و دین خود را نگهدارى کنیم.

نماز و روزه و صلوات همیشه نیست. بایستى کوشش همه جانبه بشود. اگر جوانان را از دست نداده بودیم اکنون دین زرتشت و یا دین دیگرى داشتیم.

نظریه شنبه: در خاتمه سخنرانى نامبرده، شیخ احمد سعادتى براى سلامتى خمینی، طالقانى و منتظرى خواستار صلوات می‌گردد. نظریه سه شنبه: شنبه قابل اعتماد است. نظریه 26/ هـ ‍: امکان صحت خبر وجود دارد.29/4/ در پرونده صدوقى بایگانى شود. عرب زاده 28437

ناوبری کتاب