صفحه ۱۰۶۶

که این همه بانک و سینما را به آتش کشیدند، ‌اى کاش این خانقاه‌ها را که محل استعمار و استعمارگرى است آتش می‌زدند. پس از خاتمه سخنرانى یاد شده، جمعیت به آرامى مسجد را ترک و متفرق شده‌اند. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

ناوبری کتاب