صفحه ۱۰۶۴

تظاهرات دانشجویان منحرف ایرانى در مقابل سفارت شاهنشاهى ایران در دهلى نو ـ هند در رابطه با 15 خردادانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 7، ص276.

ساعت 09:45 روز 15337 حدود 150 نفر از دانشجویان منحرف ایرانى وابسته بگروه اسلامى که ملبس به پیراهن سفید با ماسک سیاه بوده و در حالیکه عکس‌‌هاى مختلفى از خمینی، شریعتمدای، مصدق، طالقانى و منتظرى و عده‌اى از معدومین و نیز پلاکارهائى بمضمون "درود به شهداى قم و تبریز" حمل می‌کردند در مقابل سفارت شاهنشاهى به تظاهرات پرداختند.

تظاهر کنندگان یک سه چرخه موتورى داراى بلندگو اجاره و یک نفر با بلند گو شعار‌‌هاى ضد میهنى بزبان‌‌هاى فارسى و انگلیسى داده و بقیه یکصدا الله اکبر می‌گفتند، سپس یکى از آنان با بلندگو مطالب زیر را بزبان‌‌هاى فارسى اعلام داشته است:

"ما دانشجویان مسلمان و صدر در صد پایبند باصول دیانت اسلام و مذهب حقه جعفرى در اینجا گرد آمده‌ایم تا لرزش کاخ‌‌هاى ظلم و ستم را به کارکنان سفارت اعلام کنیم، ما مسلمانان معتقد به دنیاى بعد از این، اعلام می‌کنیم آنهائیکه کلمه شهادتین را بزبان جارى ولى بان عمل نمی‌کنند بر اساس دیانت اسلام مشرکند، رژیم سالهاست که براى نابودى ملت می‌کوشد و ما براى نابودى آن تا آخرین قطره خون خود خواهیم کوشید. با علم به اینکه شماکارکنان سفارت جرات اظهارش را ندارید خواسته‌‌هاى خود را بشرح زیر اعلام می‌کنیم: 1ـ بازگشت سریع و بدون شرط خمینى به مام وطن. 2ـ الغاى فورى حکومت شاهنشاهی. 3ـ آزادى فورى تمام زندانیان سیاسى از جمله... طالقانى و منتظری. 4ـ تشکیل فورى حکومت اسلامى به رهبری... خمینی. 5ـ بیرون کردن عوامل استعمار مانند آمریکائیها و اسرائیلی‌‌ها. 6ـ بازگردانیدن جسد کسانى که کشته می‌شوند به خانواده آنها."

تظاهرکنندگان در ساعت 1100 در حالى که اعلامیه‌‌هائى بزبان‌‌هاى اردو و انگلیسى بین مردم پخش می‌کردند بطرف میدان گانات و پس از نیم ساعت استراحت بطرف دهلى قدیم حرکت نمودند. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. (س ش403)

ناوبری کتاب