صفحه ۱۰۵۸

2ـ بازار قم و کلیه دکاکین خیابان‌ها از صبح روز جارى تعطیل و این شهر به صورت تعطیل عمومى در آمده است.

3 ـ در ساعت 00/12 پس از پایان مجلس و خروج شرکت کنندگان عده‌اى مبادرت به دادن شعار‌هاى مضره نموده با گفتن شعار درود بر خمینى شیشه‌‌هاى هتل بلوار را شکسته و از ترس مقابله با پلیس مبادرت به فرار کرده بعضاً عده‌اى با پلیس به مبارزه پرداخته که در نتیجه مأمورین انتظامى با استفاده آب‌پاش و گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق نموده از طرف دیگر عده کثیرى از داخل صحن آستانه به طرف میدان رهسپار پارچه سفید خون آلودى را به سر کشیده با دادن شعار‌‌هاى مضره در صدد مقاومت با پلیس پرداخته که پلیس جهت متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده نمود. عدة دیگر به کوچه ارک (پناهگاه همیشگى متظاهرین) وارد و با در دست داشتن سنگ و آجر خود را آماده مقابله با پلیس می‌نمایند که قرار است جهت حفظ جان مأمورین کسى از آنان به کوچه وارد نشده تظاهرکنندگان داخل کوچه را به حال خود رها نمایند و متظاهرین داخل کوچه با دادن شعار حکومت اسلامى همان است که امام خمینى گفته است به طرف مامورین پلیس مستقر در ابتداى کوچه سنگ پرتاب می‌نمودند. تظاهرات فعلاً به طور موضعى تا ساعت 1330 در خیابان‌‌هاى بلوار آبشار، بلوار اراک، خیابان موزه، کوچه ارک، میدان آستانه بلوار شیروخورشید، خیابان آذر ادامه داشته عده زیادى طلاب به پشت بام مدرسه خان رفته سنگ و آجر به طرف مأمورین انتظامى پرتاب می‌کردند. تظاهرات در ساعت 00/13 در نقطه شهر میدان کورش و پل آهنچى شدت داشته تظاهر کنندگان در میدان کوروش یک دستگاه اتومبیل ژاندارمرى را چپ کرده و نیز به مامورین حمله‌ور گردیده و پس از انزاع سخت و شدید به طرف خیابان‌‌‌هاى خاکفرج و کوچه رهبر متوارى شدند.

در تظاهرات اطراف پل آهنچى و خیابان اراک یک باجه تلفنى را شکسته و شیشه‌‌‌هاى بانک ملى را خرد کرده و نیز یک دستگاه اتومبیل پلیس را از بین برده‌اند در ساعت 1330 تظاهرکنندگان اطراف پل آهنچى ضمن حمله به محل فروش پپسى کولا مغازه مزبور را که در داخل گاراژ می‌باشد آتش زدند تظاهرکنندگان با استقرار در پشت‌بام‌هاى مشرف به خیابان مأمورین انتظامى را سنگ باران می‌نمایند و نیز در همین ساعت وسیله عده دیگرى اتومبیل و یک سر اداره ثبت اسناد در کوچه ارک به آتش کشیده شد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى
گوینده تهرانى گیرنده: آقاى دبیرى ساعت: 1400

ناوبری کتاب