صفحه ۱۰۵۷

به: مدیریت کل اداره سوم 312 نوزده دى به روایت اسناد ساواک، ص524. تاریخ: 19237 از: سازمان اطلاعات و امنیت قم شماره: 381/21 وقایع روز جارى در حوزه استحفاظى به شرح زیر به استحضار می‌رسد. الف: قم

1ـ از ساعت 30/8 روز فوق تعداد کثیرى از طلاب علوم دینی، جوانان و سایر طبقات مختلف به مسجد اعظم قم وارد و تا ساعت 30/9 کلیه شبستان‌‌هاى مجدد صحن حیاط مملو از جمعیت بوده تعداد شرکت کننده حدود 12000 نفر می‌باشد. روى پارچه سفیدى که به دیوار مسجد الصاق شده جمله زیر به چشم می‌خورد.

ملت ایران به رهبران الهى به ویژه به حضرت آیت‌الله العظمى خمینى و رهبران عالیقدر شهداى قم، تبریز، یزد، جهرم و اهواز و دیگر کشور‌‌هاى جهان درود می‌فرستاد و نابودى رژیم دیکتاتورى پهلوى را خواهانند و روز پنج تکه پارچه دیگر جملات زیر نوشته شده است. 1- خواستار بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى خمینى به ایران 2- خواستار آزادى حضرت آیت‌الله العظمى طالقانى 3- خواستار آزادى حضرت آیت‌الله العظمى منتظرى 4- خواستار آزادى زندانیان سیاسى

5- خواستار مراجعت کلیه تبعیدشدگان و نیز شعار دیگرى به مضمون ملت ایران انحلال دانشگاه صنعتى آریامهر را محکوم می‌کنند به دیوار نصب شده است روى پارچه بزرگ دیگرى نقشه ایران و عکس یک قضیه مسلسل کشیده شده که با ذکر کلمه الله اکبر در بالاى آن و قطرات چند لکه خون در پایین نامه شهر‌‌هاى قم، تبریز، یزد، جهرم و اهواز روز نقشه دیده می‌شود و نیز حدود 50 نفر دختران چادر مشکى به سر که به ظاهر دانشجو می‌باشند در این مجلس حضور داشتند. از ساعت00/9 تلاوت آیاتى از قرآن شروع و در ساعت30/9 سید صادق روحانى و سید‌‌هاشم آملى دو نفر از روحانیون سرشناس قم به مسجد وارد و در ساعت1000 آیات ثلاثه به مسجد وارد و شیخ على تهرانى یکى از وعاظ مقیم قم به منبر رفته که پس از سخنرانى و اشاره به وقایع اخیر قم، تبریز و سایر شهرستانها مردم را به آرامش دعوت و نیز از مردم تقاضا نمود که این آخرین مجلس فاتحه بوده بعد از ظهر و روز‌‌هاى دیگر مجلسى بر پا نخواهد شد.

ناوبری کتاب