صفحه ۱۰۵۶

عمل مامورین که از دیدگاه متعصبین مذهبى نوعى اهانت به آیات می‌باشد باعث تحریک احساساتى مذهبى آنان شده و موجب بروز حوادثى گردد.

نظریه یکشنبه: مفاد خبر و نظریه شنبه مورد تائید است. ضمنا نوار سخنرانى کامل یاد شده در 3 هـ موجود است و قبلا در مورد تبعید واعظ مذکور شرحى بشهربانى تبریز اعلام لیکن با توجه به موقعیت منطقه تاکنون در مورد وى اقدامى صورت نگرفته است که در این مورد پیگیرى و نتیجه متعاقبا باستحضار خواهد رسید. پریسا نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تائید است. تقدیر نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تائید است. مشاهیر (س ش400)

ناوبری کتاب