صفحه ۱۰۵۵

گزارش خبر
به:312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 5، ص197. تاریخ: 14237 از: 2هـ 1 شماره:9861/15 موضوع: سخنرانى میرزا نجف نجف زاده معروف به نجفی

از ساعت 21:45 الى 22:25 مورخ 13236 واعظ مذکور در مسجد شعبان تبریز بمنبر رفت و ضمن عنوان مطالبى افزود آنهائیکه ایمان ندارند براى رسیدن به هدفشان به هزاران گونه حیله متوسل می‌شوند در این راه خانه‌ها ویران شود و خونریزیها بوجود آید برایشان مطرح نیست: اما آنانکه داراى دین و ایمانند هدفشان مقدس و جهت رسیدن به هدف نیز راه‌‌هاى آنرا در نظر میگیرند که با حیله نباشد نامبرده سپس در مورد نصایح مراجع تقلید اشاره نموده و گفت چنانچه توجه به نصایح روحانیون و مراجع تقلید نشود هزاران گونه ندامت و پشیمانى در بردارد نامبرده همچنین در این زمینه از مردم و جوانان آذربایجان که توجه به فرمایش روحانیت دارند تشکر و سپاسگزارى نمودند و اضافه کرد از اینکه یک نفر مامور در حضور شما وارد مسجد شده اعلامیه مرجع عالیقدر را پاره کرده هیچگونه عکس‌العملى نشان نداده‌اید جاى سپاسگزارى است یاد شده سپس خطاب به حاضران گفت اینان یعنى مأمورین خائن مملکت‌اند اینان میخواهند قلب مسلمانان را جریحه‌دار و آرامش شما مسلمانان را بهم بزنند تا اینکه دست خائنین مملکت بوجود بیاید وقتى صحبت می‌شود می‌گویند ما مأمور امنیتى هستیم مگر مامور امنیتى قلب مسلمانان را جریحه دار می‌کند آن وقت می‌گویند روحانیت بیدار باشد و کلاً باید بیدار باشند روحانیت از اول بیدار بوده و تا آخر نیز بیدار خواهد بود شما پنبه را از گوشتان بیرون آورید و به نصایح روحانیت توجه داشته باشید در غیر اینصورت ندامت و پشیمانى در برخواهد داشت در این مجلس حدود 600 نفر از اشخاص متفرقه از جمله جوانان و آقاى سید محمد على قاضى طباطبائى شرکت داشتند ضمنا حدود ساعت 1230 مورخ 13237 روى دیوار داخل مسجد شعبان اعلامیه‌هائى با امضاء خمینى ـ طالقانى و منتظرى مشاهده شده که بنا بدستور سرکار سرهنگ نخعى نژاد وسیله پاسبان از دیوار کنده شد و در هنگام کندن اعلامیه از روى دیوار صلوات‌‌هاى پى در پى از طرف حاضرین در مسجد فرستاده شد.

نظریه شنبه: با توجه به افکار متعصب بعضى از افراد حاضر در مسجد کندن اعلامیه در حضور جمع در داخل مسجد وسیله مأمورین انتظامى صحیح به نظر نمی‌رسید زیرا امکان دارد همین

ناوبری کتاب