صفحه ۱۰۵۱

به: 334 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص307. تاریخ: 22137 57 از: ناهید عراق شماره:32

محمد منتظرى (سمیعی) مبلغى در حدود یک میلیون تومان به وکیل مهدی‌‌هاشمى قاتل آیت‌الله شمس‌آبادى داده تا به نحو احسن از نامبرده دفاع نماید.

نظریه سه‌شنبه:‌‌ هاشمى با منتظرى نسبت خویشاوندى دارد و به همین لحاظ منتظرى کوشش می‌کند‌‌هاشمى را از مرگ و حتى زندان آزاد کند.

نظریه یکشنبه: خبر به احتمال قوى صجت دارد و بعید نیست علاوه بر وکیل مدافع ‌‌هاشمی، افراد دیگرى نیز از پولهاى بی‌حساب منتظرى که از بازاریان تهران و کشورهائى مثل لیبى به او می‌رسد برخوردار شده باشد. ضمناً منتظرى تلاش دامنه‌دارى را جهت آزادی‌‌هاشمى آغاز کرده از جمله حدود شش ماه است که به دستور منتظرى یکى از خواسته‌هاى گروه مارکیست‌هاى اسلامى را همین آزادى ‌‌هاشمى عنوان کرده‌اند و براى اینکه موضوع را به طور عادى جلوه داده باشد آزادى و برگشت خمینى را به ایران و همچنین آزادى شیخ حسینعلى منتظری(پدر نامبرده) و سید محمود طالقانى را از زندان نیز همراه با خواسته موصوف مطرح ساخته‌اند تا سوءظن مقامات مسئول را در ایران و انتقاد همفکران منتظرى را از درخواست آزادى خویشاوند خود بر طرف سازد. ضمناً چون نفوذ محمد منتظرى در گروههاى مخالف زیاد است لذا گروههاى مزبور اعم از مارکیست‌ها و مارکیست‌هاى اسلامى در تظاهرات و اعتصابات خود همین خواسته‌ها را مطرح می‌نمایند.

ناوبری کتاب