صفحه ۱۰۴۶

آن کلمات قم، تبریز، یزد، جهرم و اهواز نوشته شده بود.

مقارن ساعت 0930 ابتدا سید صادق روحانى و سید‌‌هاشم آملى دو نفر از روحانیون مقیم قم به مسجد وارد و در ساعت 10:00 آیات شریعتمداری، گلپایگانى و نجفى مرعشى در مسجد حضور یافته‌اند. در این هنگام یکى از وعاظ مقیم قم به منبر رفته و طى سخنان خود به وقایع اخیر قم و تبریز و سایر شهرستانها اشاره و آنگاه با تاکید بر اینکه این آخرین مجلس فاتحه است و بعد از ظهر امروز و روز‌‌هاى دیگر مجلسى بر پا نخواهد شد، جمعیت را به آرامش دعوت نمود و آنگاه مقارن ساعت 12:00 مجلس پایان گرفته است. اجتماع کنندگان در مسجد اعظم ابتدا با آرامش در حال متفرق شدن بودند که ناگهان عده‌اى از آنان به دادن شعار‌‌هاى مضره بنفع خمینى و علیه مقامات عالیه مملکت مبادرت و آن گاه شیشه‌‌هاى یک هتل را شکسته و با مداخله مامورین انتظامى و با استفاده از ماشین آب پاش و گاز اشک آور متفرق شده‌اند. گروهى دیگر از اجتماع کنندگان از داخل صحن حضرت معصومه(ع) با دادن شعار‌‌هاى مضره در حالیکه پارچه خون آلودى را در دست داشته‌اند به حرکت درآمده و با پرتاب سنگ و آجر به مقابله با مامورین پلیس پرداخته‌اند. مامورین پلیس تظاهر کنندگان را تا مدخل کوچه‌‌هاى منشعب از خیابان تعقیب و متفرق نموده و بدلیل بیم از بکار بردن احتمالى اسلحه توسط آشوبگران از ورود به کوچه‌ها خوددارى نموده‌اند. اخلالگران در خیابان‌‌هاى بلوار، آبشار، موزه، آذر و میدان آستانه و پشت بام مدرسه خان بسوى مامورین سنگ و آجر پرتاب نموده و حدود ساعت 13:00 یکدستگاه اتومبیل ژاندارمرى و متعاقبا یکدستگاه اتومبیل پلیس را واژگون نموده و شکسته‌اند و یک دکه محل فروش مجله و نوشابه پپسى کولا را آتش زده‌اند. عناصر اخلالگر در قم کماکان تا ساعت 14:00 روى پشت بامها و کوچه‌‌هاى اطراف صحن و مدرسه خان با پرتاب سنگ و آجر بسوى مامورین، به تظاهرات و فعالیت‌‌هاى اخلالگرانه و تخریبى ادامه می‌داده و طى آن یک باجه تلفن و شیشه‌‌هاى یکى از شعب بانک ملى را شکسته‌اند. مامورین پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌‌هاى آب‌پاش سرگرم مقابله با اخلالگران می‌باشند. ]...[ متن کامل این سند به دلیل طولانى و عدم ارتباط با موضوع کتاب به طور کامل بودن نقل نشده است. ارزیابى خبر: مراتب بالا صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

ناوبری کتاب