صفحه ۱۰۴۴

حمله بی‌رحمانه وددمنشانه دولت پوشالى اسراییل غاصب که با دست یکى از خون آشامان صهیونیست به جنوب لبنان صورت گرفت، دردى بود که بر آلام بی‌حصر مردم مسلمان ایران افزوده شد. ما ضمن محکوم کردن حملة صهیونیستى (پایگاه تجاوزکار) به جنوب لبنان هرگونه عمل قانونى سازمان آزادیبخش فلسطین را در سرزمین‌‌هاى اشغالى تأیید می‌کنیم و از خداوند قهار می‌خواهیم که بساط خودکامگى این پایگاه تجاوز کار را از میان ملت مسلمان و با دست آنها بردارد.

ما در بیانات گذشته خود خواسته‌‌‌هاى قانونى خود را مطرح کرده‌ایم و به همان خاطر هم تبعید شده‌ایم و این بار نیز مطالب خود را با کمال صراحت اعلام می‌داریم:

1) حکومت قرآن و قانون به جاى حکومت دیکتاتورى و سرنیزه در ایران برقرار شود.

2) تاریخ هجرى شمسى که حاکى از عظمت اسلام است دوباره به جاى تاریخ زردشتى به معرض اجرا در آید.

3) هرگونه روابط سیاسى و اقتصادى با اسراییل قطع شود.

4) زعیم عالیقدر شیعه، بزرگ مرجع تقلید الامام خمینى بعد از شانزده سال تبعید به ایران بازگردانده شود.

5) همه زندانیان سیاسى از جمله آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله طالقانى و سایر علماى اعلام آزاد شوند.

6) همه تبعیدیان روحانى و کسبه به موطن خود بازگردند.

7) سانسور مطبوعات و جراید برداشته شود.

8) حزب واحد رستاخیز که مظهر دیکتاتورى و اعمال خشونت است، منحل گردد.

9) حکومت پلیس از دانشگاه‌‌‌هاى ایران برچیده شود.

10) ساختمان مدارس دینى آزاد گردد.

11) مدرسة فیضیه و دارالشفا به دست طلاب علوم دینى سپرده شود.

12) توقیف منابر خطباى عظام لغو گردد.

13) جراید مزدور از جمله اطلاعات و پرده‌‌‌هاى سینمایى خلاف عفت عمومى توقیف گردد.

14) عاملان قتل عام قم و تبریز به جاى ترفیع درجه، در دادگاه‌‌‌هاى قانونى محاکمه و به جزاى اعمال ننگین خود برسند.

در خاتمه توفیق روزافزون ملت مسلمان ایران را در مقابل نفاق افکنان و امپریالیستها از خداوند متعال و قهار جبار خواستاریم. صادق خلخالى ـ لار فارس (س ش395)

ناوبری کتاب