صفحه ۱۰۴۳

طرفدار فئودال! معرفى کند ولى دنیا می‌داند که این همه اعتراضات و اعتصابات در تمام شهرها و قصاب و حتى دهات دور افتاده طبق دستور قرآن و مطابق با موازین و سنت رسول اکرم و ائمه اطهار و مراجع دین می‌باشد.آنچه را که ملت مسلمان ایران خواستار آن است اجراى دستورات نجاتبخش قرآن و استقرار حکومت اسلامى است. ملت ایران به مبارزة خود تا پیروزى نهایى با الهام گرفتن از مراجع عالیقدر مسئول ادامه خواهد داد.

ملت ایران خواهان برقرارى قانون و برجیده شدن حکومت دیکتاتورى و پایا دادن به حکومت سرنیزه است. در این مبارزات پیگیر تا به حال بازنده هیئت حاکمه بوده است. چون این بار ـ کمافى السابق ـ نتوانسته با ایجاد نفاق و تفرقه صف‌‌هاى مبارزین را از همدیگر جدا ساخته و به بی‌محتوایى بکشاند. روحانیت مترقى از آغاز راه خود را تشخیص داده بود و ـ خوشبختانه ـ روحانیت بی‌تفاوت نیز همبستگى خود را با صراحت اعلام نموده است و همین شرایط است که هیئت حاکمه ایران را به وحشت انداخته و پایه‌‌‌هاى آن را لرزان نموده است.

با اینکه خفقان و سانسور بسیار سنگین و در حال افزایش است ولى صداى حق طلبانة ملت ایران به گوش جهانیان رسیده است.محاسبة هیئت حاکمه این بار بکلى غلط از کار در آمد و تفریقى را که انتظار آن را داشت با هوشمندى و تشکل محکم به جمع منتهى شده و لرزه بر اندام دژخیمان افکنده است. همین تشکل قشر‌‌هاى وسیع مردم، بزرگترین نوید دهندة برقرارى عدل و آزادى و حکومت اسلامى در منطقه می‌باشد.

ما ضمن تقدیر از مبارزات حق طلبانه ملت ایرن و در رأس آن علماى مسئول و مراجع مترقى یادآورى می‌کنیم که از حیله دشمن غافل نشوند و با هوشیارى کامل خلافکاری‌‌هاى هیئت حاکمه را روشن و صفها را فشرده‌تر کنند.

بزرگترین دلیل اشتباه رژیم همین است که هر کارى را که خود انجام می‌دهد طبق قانون و هر اعتراضى بی‌غرضانه را که ملت ایران و مراجع دین می‌کنند برخلاف قانون می‌داند.

پلیس ایران با تبعید کردن تعداد کثیرى از علماى مسئول و کسبه و تجار می‌خواست با ارعاب و تهدید از سکوت وبی‌تفاوتى مردم سوء استفاده کند، ولى با رشد فکرى و توجه بی‌سابقة مردم به همة تبعیدیها ـ من جمله حقیر در رفسنجان ـ عرصه بر پلیس تنگ شد و بدون در نظر گرفتن موازین قانونى و با کمال عجله و سراسیمه اینجانب را به "لارستان" فارس انتقال دادند.

هیئت حاکمه ایران باید بداند که قوام مبارزات مردم مسلمان ایران به دوش اشخاص معینى برقرار نبوده و حتى با مرگ و نابودى آنها در دورافتاده‌ترین نقاط ایران این مبارزات روز بروز پیگیرتر و شکوفاتر خواهد شد تا آنگاه که حکومت عدل اسلامى در این سرزمین استوار گشته و حکومت سر نیزه بر چیده شود.

ناوبری کتاب