صفحه ۱۰۴۰

اعتصاب غذا در پاریس با حضور 600 نفر از خواهران و برادران مسلمان که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شده ادامه یافته است. دیوارها با عکس‌‌هاى آقایان آیت‌الله طالقانى و آیت‌الله منتظرى و مرحوم دکتر على شریعتى و شعار‌هاى مذهبى و ملى تزئین شده‌اند. اعتصاب غذاى شهر رم نیز تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. هموطنان!

ما ضمن انتشار این خبر و ستایش از اقدام ملى و مذهبى دانشجویان در خارج از کشور خواستار تأیید و ادامه این‌گونه مبارزات از جانب ملت شرافتمند و مبارز ایران در جهت به ثمر رسانیدن خواست‌‌‌هاى انجمن اسلامى دانشجویان اروپا هستیم. پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران. پیروز باد اعتصاب انجمن اسلامى دانشجویان خارج از کشور.

"شاخه پیشرو براى اتحاد نهضت ملى ایران"
67908 بایگانى شود. روحانى 20137

ناوبری کتاب