صفحه ۱۰۳۷

نظریه شنبه: در طول سخنرانى یاد شده تمام افراد صحیح است صحیح است می‌گفتند.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش خبر مورد تایید است ضمناً سابقه یاد شده از نظر ستاد کاملاً روشن است. غانم

نظریه دوشنبه: سید احمد کلانتر از طرف شریعتمدارى مأموریت داشته که در روز مزبور در مسجد اعظم سخنرانى و مردم را دعوت به آرامش نماید. پارسا

نظریه سه‌شنبه: سید احمد کلانتر از جمله وعاظ طرفدار خمینى بوده سوابق وى قبلاً به ستاد منعکس شده است و چون اخیراً عده‌اى از وعاظ طرفدار خمینى تبعید گردیدند و این افراد در بین عده‌اى از مردم عوام محبوبیت کسب کردند لذا سید احمد کلانتر هم خود را جلو انداخته تا بتواند از این راه کسب نام نماید. رهبر

ناوبری کتاب