صفحه ۱۰۳۵

علمیة قم و مشهد و جریان‌‌هاى مختلف تهران و سایر شهرستانها دستگیر شده‌اند.

4) آزادى زندانیان سیاسى خاصه حضرت آیت‌الله منتظرى و حضرت آیت‌الله طالقانی.

5) بازگشت کلیه تبعید شدگان به ویژه تبعید شدگان حادثه اخیر قم.

6) استرداد مدرسه فیضیه، که بزرگترین پایگاه حوزة علمیة قم، که مدتى است به دست دستگاه حاکمه تعطیل گردیده است و نیز استرداد مدرسه خان که در جریان اخیر تصرف و غارت شده و آزاد کردن کلیه بنا‌‌هاى توقیف شده به ویژه مسجد و کتابخانه دانشگاه تهران.

7) آزادى اجتماعات و بیان و قلم و رفع منع از منابر وعاظ محترم و رفع سانسور از مطبوعات و کتب و سایر وسایل ارتباط جمعی.

8) نظارت و سانسور شدید فیلم‌‌هاى سکس و مفسد اخلاق و به طور کلى جلوگیرى شدید آموزش‌‌هاى شهوت انگیز.

9) تقبیح و توبیخ و تعقیب عاملان فحشا در ایران و به بند کشندگان دختران دانشجو و مجبور کردن آنان که بی‌حجاب در مجامع و محیط دانشگاه ظاهر گردند و جلوگیرى از این گونه اعمال ضد انسانى و تعقیب عاملان حمله و هجوم به زنان و دختران در جریان اخیر مشهد (17 دى ماه 56).

10) تقبیح و توبیخ و تعقیب قاتلین و ضاربین جریان اخیر قم و چماق به دستان مهاجم به مردم بی‌دفاع حادثه کرج ـ و جلوگیرى از تکرار این گونه اعمال وحشیانه.

11) انحلال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه و ایجاد محیط آزاد براى تحصیل دانشجویان.

12) توجه کامل به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان و طبقة سوم و چهارم و سعى در احیاى کشاورزى و استقلال کامل اقتصادى و قطع ایادى بیگانگان و سرمایه‌داران بین‌المللى و عمال داخلى آنها مخصوصاً یهود و فرقه ضاله از شریان‌‌هاى اقتصادی.

13) قطع کامل همه روابط سیاسى و اقتصادى ونظامى با دولت ضد اسلامى اسراییل.

14) بازگشت تاریخ رسمى مملکت به دامان پرافتخار اسلام و هجرت پیامبر گرامى اسلام، و السلام على اتبع الهدی.

روحانیون مبارز ایرانى خارج از کشور
صفر/ 1398 ـ ژانویه/ 1978
نجف اشرف
(س ش392)

ناوبری کتاب