صفحه ۱۰۳۱

مراتب فوق با تأیید پیش بینى امکان انتخاب منتظرى به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید پى نوشت فرمودند "محکومیت منتظرى چند سال است و در چه تاریخى باید آزاد شود" که در اجراى امر پرونده شیخ حسینعلى منتظرى اخذ و معلوم گردید، یاد شده در جریان اغتشاشات افراد اخلالگر در سال 2534 در حوزه علمیه قم به علت تحریک به انجام اخلال در نظم عمومى و ارتباط با عناصر وابسته به گروه خرابکاران به اصطلاح مجاهدین خلق و تقویت و یارى آنهاآیت‌الله منتظرى هیچ ارتباط تشکیلاتى حتى به طور غیرمستقیم هم با سازمان مجاهدین خلق ایران نداشته است. اما با آنها تا برهه‌اى از زمان مخالفت نداشته‌اند: "با مجاهدین قبل از اینکه تغییر ایدئولوژى بدهند اجمالاً مخالفتى نداشتیم، حتى بعضى از آنها به عناوین مختلف دستگیر می‌شدند ما به خانواده‌هاى آنها کمک می‌‌کردیم]. . . در 1642534تاریخ دقیق دستگیرى از تبعیدگاه سقز 2041354 است. دستگیر و به موجب رأى دادگاه به 10 سال حبس محکوم گردیده است. مراتب جهت استحضار و صدور اوامر عالى از عرض می‌گذرد. به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. 101136 درکلاسه 47898 بایگانى شود.

ناوبری کتاب