صفحه ۱۰۲۸

گزارش خبر
به: 9/ هـ 1 تاریخ: 20936 از: 9/ ق هـ شماره: 2488/ ق هـ موضوع: روح الله خمینیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 8، ص36.

شیخ کریم شعبانى اظهار داشت اخیراً خمینى در عراق سخنرانى و دو موضوع زیر را بیان نموده است.

الف ـ از دانشجو و نسل جوان خواسته که تعبیر جمله دین منهاى ملا غلط است و ملا‌‌هاى اسلام در تحولات و انقلابات سهم بزرگى داشته و اگر ملایى به دستگاه دولتى نزدیک می‌شده غرض او برداشت امور دینى بوده است.

ب ـ از روحانیون خواسته است اگر فردى از افراد روحانى تندروى در بیان یا در قلم، کرد جامعه روحانیت نباید فوراً علیه او به مخالفت برخیزد و او را از روحانیت طرد و کنار گذارد.

نظریه شنبه: به نظر می‌رسد منظور خمینى از یادآورى جمله بند الف تعبیرى باشد که دانشجویان از کتاب‌‌‌هاى دکتر شریعتى بر زبان دارند و همچنین از جمله بند ب منظور صالحى نجف‌آبادى و منتظرى و امثال آنها باشد. نظریه یکشنبه: نظرى ندارد. شهپر

ناوبری کتاب