صفحه ۱۰۲۶

به: مدیریت کل اداره سوم 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 15، ص130. تاریخ: 111036 از: سازمان اطلاعات و امنیت مازندران 2/ى شماره: 2725/ى 1

سحرگاه مورخه 111036 پنج نسخه اعلامیه مضره دو برگى تحت عنوان "به نام خداى درهم کوبنده ستمگران" از کوى آب‌انبار نو و کوى پیوندى و یک نسخه در هنرستان صنعتى دختران سارى پخش که متن قسمتى از آن به این شرح است.

رژیم پادشاهى چون در کشور حاکم گردد، مملکت به تباهى سوق داده می‌شود. تا فرصت از دست نرفته، بیدار شوید و به پا خیزید. امام خمینی.

اختناق، فقر و اختلاف طبقاتى که حاکم بر جامعه ایران است، نتیجه حکومت اربابان آمریکائى و اسرائیلى است. آن رضاخان قلدر که قتل عام مسجد گوهرشاد و این ضحاک زمان که قتل عام 15 خرداد 1342 دودمانى است که تمام مقدسات و مقدرات ملت مسلمان را به دست اجانب سپرده. کارتر همراه با هیئتى به کشورمان آمده است و شما برادران و خواهران آگاه فکر می‌کنید چه سوغاتى برایمان دارد. وظیفه هر ایرانى مسلمان است که در برابر این طاغوتیان مبارزه و مقاومت نماید. در خاتمه بازگشت خمینى به ایران، آزادى کلیه زندانیان سیاسى به ویژه طالقانی، منتظری، دکتر سحابی، مهندس میثمی، سید مهدی‌ ‌هاشمی، و انحلال سازمان امنیت را خواستار شده و اضافه گردیده مرگ بر کارتر، مستحکم باد اتحاد و مبارزات ضد امپریالیسم و صهیونیسم مسلمانان جهان. عین اعلامیه با پیک تقدیم خواهد شد. ضمناً تحقیق درباره عاملین پخش ادامه دارد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مازندران رخشا

ناوبری کتاب