صفحه ۱۰۲۲

محترم اتهاماتى وارد ساختند. ولى باید بدانند که ملت مسلمان ایران بیدار شده است و دیگر فریب این یاوه سراییها را نمی‌خورد. "و سیعلم الذین ظلموا‌‌ اى منقلب ینقلبون" تکثیر از: روحانیون مبارز ایرانى خارج از کشور ـ نجف اشرف (س ش387[

ناوبری کتاب