صفحه ۱۰۲۱

متن قطعنامة حوزةعلمیه قم به مناسبت برگزارى مجلس بزرگداشت چهلمین روز شهادت حاج آقا سید مصطفى خمینیاسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص380.

تاریخ: 1191356
1) بازگشت سریع حضرت آیت‌الله العظمى قائد بزرگ اسلام امام خمینى دام ظله. 2) آزادى زندانیان سیاسى خاصه حضرت آیت‌الله طالقانى و حضرت آیت‌الله منتظری. 3) آزادى زندانیان جریانات دانشگاه تهران و جریان‌‌هاى مختلف تهران. 4) استرداد مدرسة فیضیه، پایگاه حوزة علیمة قم. 5) آزاد کردن بنا‌‌هاى توقیف شدة مدارس. 6) آزادى اجتماعات و بیان و قلم، و رفع منع از منابر وعاظ دانشمند خاصه آقاى فلسفی، و رفع سانسور از مطبوعات و کتب و سایر وسایل ارتباط جمعی. 7) نظارت و سانسور شدید فیلم‌‌هاى سینمایى و تاتر و جشن‌‌هاى به اصطلاح هنرى و به طور کلى جلوگیرى شدید آموزش‌‌هاى شهوت انگیز. 8) بازگشت مسجد و کتابخانة دانشگاه تهران. 9) تقبیح و تعقیب عاملان سختگیرى نسبت به حجاب دختران دانشجو و جلوگیرى از این گونه اعمال ضد اسلامی. 10) تقبیح و توبیخ و تعقیب چماق به دستان مهاجم به مردم بی‌دفاع و جلوگیرى از این گونه اعمال وحشیانه ـ واقعة کرج. 11) انحلال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه و ایجاد محیط آزاد براى تحصیل دانشجویان. 12) توجه کامل به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان و زارعین و طبقة سوم و چهارم و سعى در احیاى کشاورزى و استقلال کامل اقتصادى و قطع ایادى بیگانگان و سرمایه‌داران بین‌المللى و عمال داخلى آنها مخصوصاً یهود و فرقة ضاله از شریان‌‌هاى اقتصادى کشور. 13) قطع کامل همة روابط سیاسى و اقتصادى و نظامى با دولت ضد اسلامى اسراییل. 14) بازگشت تاریخ رسمى مملکت به دامان پرافتخار اسلام و هجرت رسول اکرم.

اینها بود قسمتى از مطالبى که دانشمندان روحانى در این مجلس باشکوه ایراد کردند. اگرچه به دنبال برگزارى این تظاهرات پرشکوه، روزنامه‌‌‌هاى رژیم فاسد براى انحراف افکار عمومى به نشر برخى از مواد قطعنامه پرداخته، واقعیات را تحریف کردند و به گویندگان

ناوبری کتاب