صفحه ۱۰۱۹

داشتند که آن را تصرف کنند ولى مأمورین پلیس جلو آنها را گرفتند و با شلیک چند تیر هوایى جمعیت را متفرق نمودند. نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است ضمناً اضافه می‌نماید که در داخل مسجد اعظم روى منبر دو قطعه عکس بزرگ قاب شده ازخمینى و مصطفى را قرار داده بودند ضمناً در حدود ده تیر هوایى از جانب پلیس به منظور متفرق ساختن متظاهرین شلیک شده که در اثر آن مردمى که وحشت زده فرار می‌کردند چند نفرى دچار صدمات جزئى گردیده‌اند.

نظریه دوشنبه: مفاد خبر و نظریه یکشنبه مورد تائید می‌باشد جریان روز 11936 صبح و بعدازظهر به صورت تلفنگرام به عرض رسیده است. پارسا نظریه سه شنبه: مفاد خبر و نظریات ارائه شده مورد تائید است. رهبر در ساعت 1300 روز 14936 به بخش 312 واصل گردید. 31395 بایگانى شود.

ناوبری کتاب