صفحه ۱۰۱۸

کشید در تهران چه کسى چماق کشید و افزود اگر بخواهیم حرف‌‌هاى رئیس حزب رستاخیز را بررسى کنیم باید تا شب صحبت کنیم من نمی‌دانم این مرد (هوشنگ انصاری) فلسفه را در کجا خوانده است (خنده حضار) و سخنان خود را در همین جا خاتمه داد پس از وى محمد جواد حجتى کرمانى شروع به سخنرانى کرده و پس از مقدمه کوتاهى قطعنامه‌اى در 13 ماده قرائت و خواستار اجراى مواد قطعنامه از دولت گردید و هر یک از مواد را که قرائت می‌کرد از جمعیت حاضر که در حدود ده هزار نفر بودند رأى می‌گرفت و همه حاضرین با گفتن جمله صحیح است آن را تائید می‌کردند.

1- بازگشت سریع مرجع عالى قدر و مجاهد حضرت آیت‌الله عظمى خمینى (صلوات و صحیح است از جانب مردم)

2- آزادى زندانیان سیاسى بخصوص منتظرى و طالقانى (صحیح است از جانب مردم)

3- پس دادن مدرسه فیضیه به حوزه علمیه.

4- آزادى بنا‌‌هاى مدارس علمیه قم که توقیف شده.

5- آزادى اجتماعات بطور کامل و رفع منع از منبر وعاظ بخصوص فلسفى و رفع سانسور از مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی.

6- منع شدید فیلم‌‌هاى سینمائى و هنرى بدآموز.

7- بازگشائى کتابخانه و مسجد دانشگاه.

8- تعقیب عاملین جلوگیرى از حجاب دختران مسلمان و جلوگیرى ازاین اعمال ضد اسلام.

9- توبیخ و تعقیب چماق به دستان که به مردم بی‌دفاع حمله کرده‌اند و جلوگیرى از تکرار این گونه اعمال وحشیانه.

10- انحلال گارد دانشگاه و آزادى بیشتر دانشجویان.

11- توجه کامل به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان و احیاى مجدد کشاورزى و قطع ایادى سرمایه‌داران بیگانه مخصوصاً یهود و فرقه بهائى از امور اقتصادى کشور.

12- قطع کامل همه روابط سیاسى اقتصادى و نظامى با اسرائیل.

13- بازگشت تاریخ رسمى مملکت به دامان پرافتخار اسلام.

این مجلس تا ساعت 1300 ادامه داشت و با اینکه مکرر از جانب ربانى و خلخالى و حجتى سفارش شد که آرامش را حفظ کنید ولى در موقع خروج تظاهرات شروع شد و شعار‌‌هاى درود بر خمینى می‌دادند و عده‌اى در حدود 2 هزار نفر از مسجد به طرف میدان آستانه حرکت کردند که ضمن گفتن درود بر خمینى کلمه فیضیه را تکرار می‌کردند و به طرف مدرسه فیضیه رفتند و قصد

ناوبری کتاب