صفحه ۱۰۱۱

به: 312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص123. تاریخ: 30836 از: 20 هـ 12 شماره: 24107/32 موضوع: تظاهرات در خیابان آیزنهاور

ساعت 1530 روز سه‌شنبه مورخه 24836 حدود 40 نفر که بیشتر تیپ دانشجو بودند از خیابان کِندى وارد آیزنهاور گردیده و با پاره آجرهائى که در دست داشتند شروع به شکستن شیشه مغازه‌ها نموده و با دادن شعارهائى که زیاد مفهومى نبود به سمت میدان شهیاد پیش می‌رفتند در این هنگام بین آنان و پلیس زد و خوردى در گرفت که منجر بفرار تظاهرکنندگان گردید. تعدادى از تظاهرکنندگان در حال فرار با استفاده از تاریکى شب به بانک صادرات شعبه 15 مترى اکبر آباد حمله کرده و شیشه‌‌هاى آنرا شکستند.

نظریه شنبه: تظاهرات مورد بحث بین مردم تولید شایعاتى به شرح زیر نموده است. عده‌اى میگویند که علت اصلى تظاهرات، اعتراض علیه گران فروشى بوده و تعدادى معتقدند که چون دولت دزد‌‌هاى بزرگ نظیر علیزاده و دار و دسته او را تبرئه نموده این تظاهرات به خاطر آن صورت گرفته است و پاره‌اى اظهار میدارند تظاهرات مذکور جهت آزادى طالقانى و منتظرى و بازگشت خمینى به وطن بوده است.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش خبر مورد تایید است. (س ش384)

ناوبری کتاب