صفحه ۱۰۱۰

از رژیم و قدرت امپریالیسم و صهیونیسم در ایران جز این انتظارى نباید داشت. آنچه غیر منتظره است برخورد و موضع برخى از مسئولانى است که احیاناً ابائى ندارد و هم موضع با دربار و استعمار مایه‌‌‌هاى امید روحانیت را در توطئه‌اى از سکوت در پرتو لجن پراکنی‌‌هاى بی‌شرمانه ساقط و به فراموشى بسپارند. اگر مسئول و پاسدار اصالت‌‌هاى معنوى و علمى در حوزه‌ها با سکوت بر بازداشت و تبعید ربانیها صحه گذاشت و تلویحاً تأیید کرد اینجا دردآور و غیر منتظره است. اینجا باید فریاد کرد و بر این همه جنایت خاموش و زنده‌بگور کردن پشتوانه‌‌‌هاى شرف و عظمت روحانیت نفرین فرستاد.

اگر جداً بر این همه جنایت رژیم صحه نمی‌گذارند و نگران حیات و سرنوشت آیت‌الله منتظرى آزاده و استاد گرامى حوزه آیت‌الله ربانى پرافتخار هستند چرا فریاد نمی‌کنند، چرا بر اینهمه جنایت رژیم دست نشانده و اوقات پرور ضد اسلامى نمی‌خروشند.

آتش خشم انقلابى مردم مسلمان ایران و پیشگامان انقلابیش به حیات تمامى انگلها، مهره‌ها، ایادى پلید و عناصر رذل امنیتى و اوقافی، در هر لباس که باشند، خاتمه خواهد داد. (س ش383)

ناوبری کتاب