صفحه ۱۰۰۳

دانشجوى دانشگاه تهران.14ـ طاهر لاری، فرزند ابراهیم، دیپلمه.15ـ مسلم رحیمی، فرزند شکرالله، دانشجوى سال سوم مدرسه عالى ریاضیات کرج.16ـ داود تاجیک، فرزند عباسعلی، کارگر.17ـ اسماعیل توانا، فرزند عربعلی، محصل سال چهارم هنرستان صنعتى نظام مافی.18ـ بهروز اسرافیلی، فرزند علی، محصل.19ـ باقر آل‌اسحق، فرزند علی، دانشجوى انستیتوتکنولوژى ساختمان.20ـ سیما مهرآئین، فرزند محمد، کارمند.21ـ طیبه فقیه دزفولی، فرزند محمدرضا، محصل.22ـ کبرى عظیمی، فرزند محمدنبی، معلم دبستان طلوع در خیابان آرامگاه.23ـ طاهره فقیه دزفولی، فرزند محمدرضا، محصل.24ـ مریم ملکی، فرزند علی‌اکبر، محصل.25ـ پروین تهرانچی، فرزند غلامرضا، خانه‌دار.26ـ مینو ملکی، فرزند علی‌اکبر، معلم. 27ـ مینا ملکی، فرزند علی‌اکبر، دیپلمه.28ـ مرضیه طاهری، فرزند محمد، خانه‌دار. 29ـ بتول محمد بیدهندی، فرزند ماشاءالله، دانشجوى سال دوم دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.30ـ روحى ظهور سادات، فرزند عبدالرحیم، خانه‌دار.31ـ‌‌هاشم رئیس‌السادات، فرزند موسی، فروشنده تریکو. 32ـ داود اباذری، فرزند غلامرضا، کارمند. 33ـ مسعود رزازی، دانشجوى دانشگاه فردوسى مشهد، مجروح. 34ـ شخصى که از بیان مشخصات خود امتناع می‌نماید. مجروح.

ج ـ نتیجه اقدامات و عملیات کمیته مشترک ضدخرابکارى در 48 ساعت گذشته: تحقیق و شناسایی40 مورد، تعقیب و مراقبت 1 مورد، بازرسى 39 مورد، دستگیرى 39 نفر.

کمیته مشترک ضد خرابکارى
دایره یک و دو آقایان کریمى و معینى 24736 محترماً در صورت تصویب به تعداد دستگیرشدگان تکثیر و پس از بررسى سابقه فیش و پرونده تشکیل گردد. 15/8 آقاى سعادت بررسى فرمایید. 17836 5756

ناوبری کتاب