صفحه ۱۰۰۰

از: 312 گزارش دربارة: سید مهدی‌‌هاشمى قهدریجانى فرزند سید محمد محترماً باستحضار میرساند: منظور:

بعرض رسانیدن پیشنهاد سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان در باره وضعیت نامبرده بالا و سایر افراد دستگیر شده و مرتبط با وى و اتخاذ تصمیم درباره آنان سابقه:

نامبرده بالا باتهام شرکت در ربودن و قتل آیت اله شمس آبادى در اصفهان دستگیر و سرانجام به سه بار اعدام محکوم گردیده و همدستان وى نیز برخى به اعدام و برخى نیز به حبس‌‌هاى طویل‌المدت محکوم شده‌اند که تاکنون حکم درباره آنان اجرا نگردیده و همگى در حال حاضر درزندان اصفهان بسر می‌برند اینک سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان اعلام داشته با توجه به اوامرى که در مورد شناسائى قاتلین مرحوم آیت اله شمس‌آبادى و به کیفر رسیدن فورى صادر گردیده بود و اینکه حکم قطعى درباره آنها مدت زیادى است صادر شده لیکن متأسفانه به بهانه‌‌‌هاى مختلف از اجراى حکم درباره آنان خوددارى شده وهرچه زمان بیشتر بگذرد فعالیتهائى گسترده‌تر از اقداماتیکه تاکنون وسیله عناصر و گروه‌‌‌هاى برانداز بمنظور عدم اجراى حکم بعمل آمده متصور است(تظاهرات اخیر در تهران وسایر شهرستانها که توسط گردانندگان جبهه بالاصطلاح ملى و جمعیت باصطلاح نهضت آزادى وطرفداران روحانیون افراطى بعنوان اعتراض به ادامه تبعید روح اله خمینى وزندان بودن سید مهدی‌ ‌هاشمى قهدریحانى وچند نفر دیگر از جمله طالقانی، منتظری، سحابى وجانبدارى از این افراد به وقوع پیوسته است) که احتمالاً در روحیه طرفداران نامبرده بالا وافراد مرتبط با وى در منطقه نیز مؤثر خواهد بود که بهیچوجه بصلحت نمی‌باشد سازمان موصوف در خاتمه تقاضا نموده ضمن تماس با وزارت دادگسترى بمنظور تسریع در اجراى حکم چگونگى بررسى واقدام شایسته بعمل آید. مراتب جهت استحضار وصدور هرگونه اوامر مقتضى از عرض میگذرد. رهبر عملیات ـ مجتبوى 22736 رئیس بخش 312 ـ دبیری رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور 24736 بعرض برسد ـ ثابتى ـ 30736

ناوبری کتاب