صفحه ۹۵

گزارش اطلاعات داخلى
موضوع: روحانیونمدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، ص161. تاریخ: 61043 محل: قم شماره: 21477/الف

بعدازظهر روز پنجشنبه 31043 اطلاع حاصل شد که عده‌اى از طلاب که مسلح بکارد و چاقو میباشند قصد دارند در مدرسه فیضیه اجتماع و برخلاف مصالح کشور سخنرانى نمایند که از طرف شهربانى قم پیش بینى لازم معمول و مقارن ساعت/1500 که طلاب دسته دسته بطور غیر عادى وارد مدرسه فیضیه میشدند و اجتماع آنها رو بافزایش میرفت پلیس از ورود غیر طلاب بداخل مدرسه مذکور جلوگیرى و عده‌اى مأمور مسلح به پشت بام مدرسه گمارده شدند طلاب چون خود را تحت محاصره کامل مأمورین میبینند تغییر روش داده و آقایان شیخ منتظری، شیخ حسین نورى اصفهانی، على مشگینى که از مدرسین حوزه علمیه هستند پیرامون وحدت نظر طلاب صحبت و در ساعت/1700 طلاب با آرامش متفرق و هیچ گونه گفتار خلاف و اتفاقى رخ نداد.

بخش 321 ـ کمیته1 روحانیون تحقیق شود محرکین چه اشخاصى هستند

ساواک تهران در این مورد چه اقداماتى بعمل آورد. 61043

ناوبری کتاب