صفحه ۸۷

تلگرافات وارده از: اصفهانسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 4، ص181. تاریخ:18843 به: تهران شماره: 322 شماره‌‌‌هاى پیرو: 320 ـ 18843

استحضار دارند که در منطقه استحفاضى این ساواک (ده شهرستان) روز شنبه 16/8 حتى یک مغازه هم بسته نشد، ولى وضع نجف‌آباد با سایر شهر‌‌هاى استان اصفهان فرق دارد، به این معنى که در این شهر از صد سال پیش که بهاییها توانسته‌اند بین مردم نفوذ کرده و یکى از افراد سرشناس آن موقع نجف‌آباد را به نام شیخ زین‌العابدین تحت تأثیر نفوذ خود درآوردند تعداد بهائی‌‌‌هاى این شهر پیوسته رو به افزایش گذاشته، به طورى که در حال حاضر در حدود 500 خانواده بهایى در نجف‌آباد زندگى می‌کنند. این عده از هر جهت با هم پیوسته و متحد می‌باشند، متقابلاً مردم نجف‌آباد نیز در مقابل آنان صفحه‌آرایى کرده و تعصب مذهبى شدیدى پیدا کرده‌اند، در حال حاضر بازاری‌‌‌هاى متمکن و قدیمى در درجه یکم طرفدار آیت‌الله حکیم و بازاری‌‌هاى جوان وغیرمتمکن طرفدار خمینى و متعصبین خشک طرفدار آیت‌الله خوئى می‌باشند، منظور از این توضیح اینکه بین بازاری‌ها و حتى روحانیون اصفهان سه دستگى وجود دارد، ولى کلیه بازاریها و روحانیون نجف‌آباد در حال حاضر طرفدار شیخ حسین على منتظرى هستند که وى اهل نجف‌آباد بوده، ولى مدت مدیدى است در قم اقامت دارد. این شخص در زمان آیت‌الله بروجردى م ل ت ح ن درس خارج بوده استمأمور اطلاعاتى ساواک! چون معنى ممتحن ـ یعنى آزمون گیرنده ـ را نمی‌دانسته، به جاى آن "ملتحن" آن هم به صورت حروف مقطعه نوشته است! و شاید خطاى تایپى هم باشد. . توضیح اینکه مراحل تحصیل طلاب از مرحله مقدماتى و سطحى و خارج تشکیل می‌شود، به این معنى که هر کس بخواهد مجتهد شود، باید مرحله خارج را ببیند. پس از فوت آیت‌الله بروجردی، منتظرى مقام علمى خود را حفظ کرده و وى از مقربان خمینى و حتى می‌توان گفت همطراز اوست. در حال حاضر نیز در قم فقه و فلسفه و اصول را در مدرسه امام مرحله خارج تدریس می‌کند، بالنتیجه باید گفت کلیه بازاریها و صدى هشتاد و دو طلبه نجف‌آباد همگى طرفدار متعصب خمینى هستند. گرچه روز 16/8 یکى از تجار معتبر و سالخورده نجف‌آباد به نام حاج حسن کرباسى فوت شده و بازاریها به عنوان تشییع جنازه و دفن وى بازار را بسته‌اند، ولى حقیقت امر غیر از این است. با اعلام مراتب فوق این ساواک شخص به خصوصى را نمی‌تواند مسؤول و محرک گزارش کند. مذهبی19/8 صدقى (س ش25)

ناوبری کتاب