صفحه ۸۶

شیخ عباس ایزدى و شیخ سمندرى و شیخ باقر تدین در تماس بوده و هرگونه اقدامى را در این مورد به منظور پشتیبانى از آقاى خمینى توسط نامبردگان صورت گرفته که رونوشت گزارش مأمور مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد اینک با عرض مراتب فوق در حال حاضر هیچ گونه عکس‌العملى مشاهده نمی‌شود و کسبه به کار خود مشغول هستند و به منظور حفظ نظم و آرامش مرتباً به مأمورین آموزش‌هاى لازم داده شده است.

به جاى رئیس شهربانى نجف‌آباد سروان احمد خانیا
مهر و امضاء18843
(س ش24)

ناوبری کتاب