صفحه ۸۵

شهربانى اصفهان
از: شهربانى نجف‌آبادامام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج 2، ص368. تاریخ: 18843 به: ریاست محترم شهربانى استان اصفهان شماره: 286/5 موضوع: جریان بسته بودن بازار و مغازه‌هاى خیابان

محترما عطف به امریه شماره 4ـ1054 ـ1ـ5ـ14843 به عرض می‌رساند؛ به طورى که ضمن گزارش شماره272/5 ـ15843 به استحضار رسیده شده پیش بینی‌هاى احتمالى به منظور مراقبت از نظر انتظامى معمول گردیده بود کلیه مردم از جریان تبعید شدن آقاى خمینى به خارج از کشور که به وسیله رادیو اعلام گردیده بود مطلع لکن تا ساعت 7 صبح روز 16843 عمل خلافى مشاهده نگردیده و از ساعت مزبور به بعد کسبه بازار از باز کردن دکانهاى خود خوددارى و از ساعت 30/9 دقیقه صبح روز مذکور نیز بعضى از مغازه‌هاى خیابان این شهرستان هم نیز به پیروى از کسبه بازار مغازه‌هاى خود را بسته و مراتب طى شماره 273/5 ـ 16843 و 275/5 ـ 16843 به عرض رسید تا اینکه در ساعت 16/ ماه جارى آقاى پاکدامن فرماندار نجف‌آباد و اینجانب در فرماندارى با چند نفر اشخاص سرشناس و معتمد محل مذاکره و همچنین آقاى ابوالقاسم پاینده نماینده مجلس شوراى ملى که همان روز به نجف‌آباد آمده بودند نیز به چند نفر از اشخاص اظهار کردند که کسبه را وادار به بازکردن مغازه‌هاى خود بنماید نتیجه اکثر مغازه‌هاى بازار و بعضى از مغازه‌هاى خیابان که بسته و تعطیل شده بود مغازه‌هاى خود را تا عصر همان روز به تدریج باز نموده که طى گزارش 278/5ـ 16843 به استحضار رسیده شد و همچنین ساعت 8 روز 17843 کلیه مغازه‌هاى این شهرستان باز و کسبه مشغول به کار شدند در طول این جریان تجمعى مشاهده نشده لکن طبق گزارش مأمور مربوطه که به طور غیر محسوس درباره محرکین و اخلالگران تحقیقات لازم به عمل آورده بود گزارش تسلیم مفاداً حاکى از این بود که آقایان شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ نعمت‌الله صالحى که در حال حاضر در قم می‌باشند در مورد حمایت از آقاى خمینى با آقایان

ناوبری کتاب