صفحه ۸۲

تاریخ: یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص 86. 16243

... آیت‌الله خمینى تا این تاریخ فقط سه ماه شهریه جهت طلاب اصفهان از طرف نامبرده بالا حواله و پرداخت شده است مسئول پرداخت شهریه و نماینده نامبرده بالا در اصفهان حاج حسین خادمى است که از روز 14243 برابر اطلاع رسماً به نمایندگى انتخاب شده است آقایان منتظرى از نجف‌آباد و رحیمیان دستگردى از اصفهان نیز نمایندگى دارند.

16243 ـ الماسى
(س ش22) قم ـ دیدار مردم اصفهان با امام خمینى پس از آزادى به همراه آیت الله خادمی(1342)

ناوبری کتاب