صفحه ۸۰

ربانى و شیخ محمود ربانى ـ ابوالقاسم ربانى و شیخ مهدى قضاوى و تعدادى از طلاب شهرضا و همایونشهر نیز به قم عزیمت کرده‌‌اند اشخاصى که سرپرستى گروه‌هاى اصفهان را به عهده داشته‌اند بیشتر داراى سوابق قبلى ‌می‌باشند.

رئیس شهربانى استان اصفهان
سرهنگ على اکبر دژبخش
اقدامى ندارد بایگانى شود. 12/2

ناوبری کتاب