صفحه ۷۷

نموده اجازه داده نخواهد شد که به منبر بروند مگر اینکه شخصاً با مراجعه به مقامات انتظامى از گذشته شدیداً اظهار ندامت نموده و متعهد شوند که بر خلاف مصالح صحبتى ننمایند چنانچه جلب اعتماد نموده و مورد موافقت قرار گرفت اجازه رفتن به منبر به آنان داده خواهد شد.

5ـ کمیته مکلّف است هنگام موافقت با بر قرارى مراسم عزادارى صاحب مجلس را ملزم نماید چنانچه بین سایر وعاظ فردى پیدا شود که از حدود مسائل شرعى و بحث در امور دینى خارج گردد در پایان مجلس عذر او را خواسته و کتباً نیز جریان را به مراجع مربوطه محل اطلاع که از منابر دیگرش جلوگیرى شود. سرهنگ ستاد صدقى سرهنگ فراست سرهنگ دژبخش (س ش19)

ناوبری کتاب