صفحه ۷۶۸

جلوگيرى شده است و ضمناً سرپرستى تدريس در مدرسه مزبور بطور مستقيم به عهده شيخ عباس ايزدى بوده و به وسيله شيخ حسينعلى منتظرى به طلاب شهريه پرداخت مي‌شود ولى من غير مستقيم منتظرى طورى عمل نموده كه طلاب آن را مربوط به خمينى مي‌دانند و در شرايط حاضر مفتوح بودن اين مدرسه به مصلحت نبوده و بهتر است آنطور كه سازمان اوقاف صلاح مي‌داند از ساختمان مذكور استفاده نمايد.

نظريه: نظر به اينكه نامبردگان بالا از روحانيون افراطى و داراى افكار منحرف و مضر‌‌هاى مي‌باشند و اكثر طلابى كه در درس آنان حاضر مي‌شوند در سنين پايين مي‌باشند و امكان فراگيرى اين افراد و تأثيرپذيرى آنان نسبت به محيط زياد است مستدعى است در صورت تصويب به سازمان اوقاف اعلام گردد كه چون مدرسه مزبور جزء موقوفات مي‌باشد تحت سرپرستى و نظارت كامل قرار گيرد. تاريخ 29552 (س ش298)

ناوبری کتاب