صفحه ۷۶۷

از: 312فقیه عالقیدر، ج1، ص150. تـاریخ 10352 گزارش درباره مدرسه الحجتیهنام صحیح این مدرسة علمیه، "الحجة(عج)" است. نجف‌آباد اصفهان محترماً به استحضار می‌رساند:

ساواک اصفهان اعلام نموده بود که از چند حجره واقع در مدرسه مذکور که تحت نظر شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ عباس ایزدى اداره می‌گردد بازرسى و حدود 150 جلد کتب و نشریات کمونیستى به دست آمد. ساواک مزبور افزوده بود که نامبردگان محیطى را به وجود آورده‌اند که اصولاً با مرکز علوم دینى قابل قیاس نمی‌باشد و چنانچه به همین منوال مدرسه مذکور اداره گردد وجود مشارالیهم در نجف‌آباد و در رأس مدرسه مزبور براى ساواک اصفهان قابل تحمل نیست و در آینده نیز اطفال معصوم و بی‌گناه دیگرى را آلوده و تحت لواى مذهب به دام کمونیسم سوق خواهند داد و نظر بر این است که نامبردگان به دادگاه نظامى تحویل و یا حداقل سه سال تبعید به نقاط دوردست گردند. به ساواک اصفهان اعلام گردید اتخاذ تصمیم در مورد آنان مستلزم داشتن اطلاعات دقیقترى در مورد نحوة فعالیت و دخالت مشارالیهم در تحریک و تشویق طلاب علوم دینى به مطالعه نشریات و کتب کمونیستى است و چنانچه مدارکى در این زمینه موجود است که موضوع تشویق طلاب را از جانب نامبردگان به مطالعه و فعالیت کمونیستى ثابت نماید ارسال گردد و ضمناً مشخص گردد که مدرسه مورد بحث جزء موقوفات می‌باشد؟ و آیا امکان به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه موصوف وسیله سازمان اوقاف میسر می‌باشد یا خیر؟

اینک ساواک اصفهان اعلام نموده است که مدرسه مزبور جزو موقوفات بوده و اخیراً با تماسى که با رئیس اوقاف به عمل آمده مدرسه را به عنوان تعمیر تخلیه و از پذیرفتن مجدد طلاب فعلاً

ناوبری کتاب