صفحه ۷۶۵

به: ساواک‌هاى اصفهان و قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص206. تاریخ: 71251
از: مرکز شماره: 13601/312
رمز شود

عطف به 12707/ى ـ 171151 اصفهان و 3942/ى ـ 161051 قم کالا به فرد مورد نظر آیت‌الله منتظرى قبله نمایند چنانچه فرزندش محمدعلى خود را زنجره نماید دستگاه در مجازات وى تخفیف قابل ملاحظه‌اى قائل خواهد شد. در غیر این صورت هر لحظه حریر دارد فرزندش در برخورد با شحنه فولادین شود و مقصر اصلى خود وى خواهد بود و رنگین کمان بادکنک.

مقدم ثابتى 71251

کشف: سریعاً به فرد مورد نظر ابلاغ نمایند چنانچه فرزندش محمدعلى خود را معرفى نماید دستگاه در مجازات وى تخفیف قابل ملاحظه‌اى قائل خواهد شد، در غیر این صورت هر لحظه امکان دارد در برخورد با مأمورین کشته شود و مقصر اصلى خود وى خواهد بود و نتیجه اعلام.

رهبر عملیات ـ علیخانى 71251 بخش 312
رئیس اداره سوم و عملیات و بررسى ـ صفاپور 7251 کلاسه 14156 به نام محمدعلى شهرت منتظرى ارائه فرمایند. 91251 بخش 312 ـ 91251 اصل در پرونده شیخ حسینعلى منتظرى می‌باشد. بایگانى شود. 18152

ناوبری کتاب