صفحه ۷۶۲

کرده‌ام. ملت اسلام تا این جرثومه فساد را از بن نکند، روى خوش نمی‌بیند و ایران تا گرفتار این دودمان ننگین است روى آزادى را نخواهد دید."

به درستى که تاریخ گذشته و حال به خوبى به ما نشان می‌دهد که چگونه بدون سرنگونى درباره پهلوى و در رأس آن شاه خائن هیچ نوع آزادى براى ملت مسلمان ایران وجود نخواهد داشت.

در گذشته مردم مسلمان شاهد جنایات بیشمار شاه سفاک بوده‌اند. حمله به مدرسه فیضیه قم در فروردین 42، دستگیرى مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله خمینی، کشتار بیرحمانه 15 خرداد در محرم خونین 42، تبعید آیت‌الله خمینى به خارج کشور، ایجاد خفقان و گرفتن هر نوع فعالیت آزاد از عناصر ملى و مبارز و دستگیری‌‌هاى مکرر و زندانى ساختن بسیارى از مبارزین کشور، بازگذاشتن دست سرمایه‌داران آمریکایى و انگلیسى و اسراییلى در غارت کردن منابع ثروت ملى و انسانى ملت، ایجاد خفقان و ترور و قتل آیت‌الله سعیدی، روحانى مبارز که علیه چپاول و غارتگرى و فساد در بار و سرمایه‌داران داخلى و خارجى صداى اعتراض بلند کرده بودند، همه و همه نشانة گذشته سیاه دودمان پهلوى است و اکنون ادامه این اعمال جنایتکارانه را با شدت بیشترى مشاهده می‌کنیم.

در سال‌هاى اخیر شاه براى تثبیت موقعیت خود نزد اربابان امریکایى و انگلیسى و اسراییلی‌اش و فرار از انتقام ملت بیش از پیش دست اربابانش را در غارت منابع ثروت ملى ما بازگذارده است. گروه‌ها و هیأت‌‌هاى متعدد سرمایه‌گذاران خارجى که به ایران یورش آورده‌اند مؤید این مطلب است. شاه از طرفى دست این سرمایه‌گذاران را براى غارت باز گذاشته است، از طرف دیگر تلاش وسیعى را در جهت تحریف واقعیت انقلابى اسلام آغاز کرده است تا فرهنگ زنده اسلام را که انسانها را به مبارزه علیه ظلم و ستم و استقرار عدالت و برابرى می‌خواند، به صورت یک فرهنگ مرده و خرافى و تسلیم طلب جلوه دهد. به خاطر این منظور است که سازمان اوقاف می‌خواهد با اتخاذ سیاست فریبکارانه و با توسل به زور، پایگاه‌‌‌هاى مذهبى مردم را، که سنگر آزادى و توحید و مرکز مبارزه با کفر و ظلم بود، به مراکز تبلیغ شاه پرستى تبدیل کند و باز به همین منظور است که مشتى مزدور در بارى به نام مروجین مذهبى را بوجود می‌آورد تا آیین آریامهر پرستى را به مردم تحمیل کنند و در جشنها و مسافرت‌‌هاى شاهانه در مقابل شاه تعظیم کنند و به اصطلاح به مردم وانمود کنند که شاه حامى دین اسلام است. ولى در مقابل این ژست‌‌هاى دروغین شاهانه می‌بینیم که روحانیون مترقى و مبارز را به زندان و شکنجه و تبعید محکوم می‌کند تا نتوانند اسلام واقعى را به مردم بشناسانند و می‌بینیم در مدارس چگونه به آزادى دختران مسلمان و حرمات مذهبى تجاوز می‌شود؛ به فرمان شاه چادرها را از سر دختران مومن و مسلمان بر می‌دارند؛ چرا که شاه با هر سنتى که سد نفوذ فساد و فرهنگ اجنبى در میان مردم باشد، دشمنى دارد.

مزدوران سازمان امنیت که به زور خود را نمایندگان اصناف زحمتکش جا زده‌اند از طریق اتاق اصناف به بی‌چیزترین پیشه‌وران نیز رحم نکرده، از آنان باج می‌گیرند و با کنترل

ناوبری کتاب