صفحه ۷۶۰

از: ساواک اصفهانفقیه عالقیدر، ج 1، ص23. به: مدیریت کل اداره سوم تاریخ: 261151

همانطور که قبلاً به استحضار رسیده از چند حجره واقع در مدرسه الحجة نجف‌آباد که تحت نظر منتظرى و شیخ عباس ایزدى اداره می‌شود، حدود150جلد کتب و نشریات مضره کمونیستى به دست آمد که یک نمونه از جزوات مکشوفه به پیوست ایفاد می‌گردد.

نامبردگان که فقط به جمع آورى وجوه شرعیه و پرکردن جیب‌‌هاى خود در نجف‌آباد مشغولند و قسمتى از آن را بعنوان حقوق طلاب پرداخت می‌نمایند، بعوض اینکه به وضع طلاب تحت نظرخود رسیدگى وآنها رابراى آینده مُبلّغ خوبى ساخته و به مبانى آداب اسلام و خداشناسى آشنا سازند مرکزى را اداره می‌کنند که اغلب طلاب این مدرسه داراى افکار ضد مذهب وخیانت به میهن بوده و با تشویق و ترغیب دو نفر از طلاب همان مدرسه به اسامى غلامحسین نادى و مرتضى آیت که از طریق محمد على منتظرى پسر شیخ حسینعلى تغذیه فکرى می‌شوند و ایده‌‌‌هاى کمونیستى را در افکار طلاب جایگزین و محیطى را بوجود آورده‌اند که اصولاً با مرکز علوم دینى قابل قیاس نیست.

با پى بردن به افکار و تمایلات طلاب و نشان دادن کتب و نشریات مضره به منتظرى و ایزدى و اینکه آنان هیچگونه عکس العملى جز بی‌اطلاعى از خود نشان ندادند چناچه به همین منوال مدرسه مذکور اداره گردد وجود نامبردگان در نجف‌آباد و در رأس مدرسه مذکور براى این ساواک قابل تحمل نیست و در آینده نیز اطفال معصوم بیگناه دیگرى را آلوده و تحت لواى مذهب به دام کمونیزم خواهند داد. این ساواک در نظر دارد اکنون که منتظرى و ایزدى از دادن تعهد کتبى خوددارى کرده و با اداره کردن چند نفرطلبه آنان را به مکاتب کمونیستى آشنا ساخته‌اند نامبردگان رابه دادگاهى نظامى تحویل ویا حداقل براى هرکدام سه سال تبعید در نقاط دوردست در نظر گرفته شود. خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را تلگرافى اعلام فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان ـ تقوى
(س ش295)

ناوبری کتاب