صفحه ۷۶

صورتجلسهیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص65.
تاریخ: 15143

به منظور پیش‌بینى و جلوگیرى از بروز هر گونه اقدامى که منتهى به بی‌نظمى در عزادارى محرم و صفر بشود کمیته در ساعت 9 صبح روز 15143 با شرکت ریاست ساواک و فرمانده ژاندارمرى و رئیس شهربانى در شهربانى تشکیل با توجه به اوضاع و احوال سال گذشته و براى اینکه به هیچ یک از افراد ناراحت مخصوصاً وعاظ اجازه داده نشود که از منبر سوء استفاده کرده غیر از مسائل دینى و شرعى وارد بحث سیاسى شوند کمیته متفقاً تصمیم گرفت اقدامات احتیاطى زیر را معمول دارد

1- کمیته مرکب از سه نفر نماینده سه اداره انتظامى (ساواک ـ ژاندارمرى شهربانی) در دو ماه محرم و صفر در شهربانى تشکیل و کلیه گزارشاتى که از شهر و خارج و مجالس روضه خوانى می‌رسد بررسى و تا حدودى که وظیفه آنها روشن است اقدام فورى نموده و چنانچه اطلاعات رسیده مستلزم اقدامات بیش از حدود اختیار آنان باشد از طرف روساى مربوطه تعلیمات لازمه به آنان صادر و اقدام نمایند.

2- کلیه مجالس روضه خوانى اعم از شهر و خارج بایستى پس از تسلیم تقاضا صورت وعاظ به شهربانى و ژاندارمرى و پس از تصویب کمیته دائر گردد و هیچ نوع مجلس نبایستى بدون اجازه مقامات مربوطه براى عزادارى بر پا شود.

3- از طرف کمیته به کلیه مجالس عزادارى مأمور جهت مراقبت در سخنرانیها اعزام خواهد شد.

4- 23 نفر از مجتهدین و واعظ اصفهان و نجف‌آباد ـ شهرضا و همایونشهر به اسامى زیر:

1ـ حاج آقا حسین خادمى 2 ـ سید جمال صهرى 3ـ حاج‌آقا مصطفى ابطحى ـ 4ـ رضا جزائری 5ـ شیخ اسماعیل کلباسى 6ـ غلامرضا فیروزیان 7ـ مهدى مظاهری8 ـ فخر کلباسى 9 ـ منصورزاده 10ـ محمد ناطق 11ـ شیخ محمد جواد حائرى عرب12ـ حاج ابوالفضل معزى 13ـ حاج آقا رضا روضاتى 14ـ سید احمد امامى 15ـ شیخ ابوالفضل ربانى 16ـ حسینعلى منتظرى نجف‌آباد17ـ جلال طاهرى 18ـ یحیى مرتضوى 19ـ نصراله صالحى 20ـ سید عبدالرسول حجازى 21ـ سید جمال‌الدین موسوی22ـ سید حسین جزایرى 23ـ شیخ مهدى سمندری، که در گذشته امتحان خوبى نداده و از برنامه‌‌هاى اصلاحى دولت بعضاً در منابر و بعضی‌ها در مجالس و اجتماعات تلویحاً انتقاداتى

ناوبری کتاب