صفحه ۷۵۷

گزارش خبر
به: 312 شریعتى به روایت اسناد ساواک، ج 2، ص 150. تاریخ:261151 از: 10 هـ شماره: 12995/ 10 هـ منشأ: سید اسماعیل حسنی موضوع شیخ حسینعلى منتظری

کتاب اسلام‌شناسى تألیف دکتر على شریعتى که از نظر تشیع ضاله شناخته شده است شیخ حسینعلى منتظرى بر آن تقریظ نویسى و کتاب مذکور را برسم امانت به کتابخانه الحجتیه نجف‌آباد براى استفاده عموم داده است.

نظریه شنبه: بنا به اظهار یکى از روحانیون نوشتن تقریظ توسط منتظرى بر این کتاب مجدداً پاره‌اى از روحانیون شیعه برانگیخته شده و با مراجعاتى که به منتظرى می‌شود ناچار شده است کمتر در نجف‌آباد سکونت اختیار کند. نظریه یکشنبه: یک برگ فتوکپى صفحه اول کتاب اسلام شناسى که به امضاء منتظرى می‌باشد به پیوست ایفاد می‌گردد دانشگر. نظریه چهارشنبه: متن خبر و نظریه یکشنبه تأیید می‌شود پژواک نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است حاذقی

نظریه10هـ:در مورد اظهار نظر نسبت به منتظرى خواهشمند است به سند شماره مراجعه فرمایید. اصل در پرونده شیخ حسینعلى منتظرى بایگانى شود. در پرونده شریعتى مزینانى بایگانى شود.

بسمه تعالى

این کتاب متعلق به اینجانب است و در شرائط فعلى به عنوان امانت به منظور استفاده عموم به کتابخانة الحجتیه الحجه سپرده می‌شود امضاء: حسینعلى منتظری 525ج1/1398

اسلام شناسى تألیف
دکتر على شریعتى
مشهد ـ چاپ طوس
(س ش294)

ناوبری کتاب