صفحه ۷۵۶

گزارش خبر
به: 312 شریعتى به روایت اسناد ساواک، ج 2، ص 149. تاریخ:241151 از: 10 هـ شماره: 12893/ 10 هـ موضوع انتشار اعلامیه علیه منتظری

سید اسماعیل حسنى یکى از روحانیون نجف‌آباد که پیوسته با به دست آوردن نقاط ضعف از شیخ حسینعلى منتظرى آن را براى طرفداران وى بازگو می‌کند اخیراً با مطالعه کتاب اسلام شناسى نوشته دکتر على شریعتى مطالبى را که ضاله و علیه مذهب شیعه تشخیص داده استخراج و ضمن بررسی‌هاى دیگر آن را در چندین نسخه فتوکپى و بین روحانیون متعصب مذهبى مقیم نجف‌آباد توزیع نموده است. نظریه شنبه: یک برگ فتوکپى اعلامیه به پیوست می‌باشد.

نظریه یک شنبه: به شنبه آموزش داده شد که هرگونه عکس‌العمل را در این مورد گزارش نماید: دانشگر نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌شود. پژواک نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است. حاذقی نظریه 10 هـ 1 نظریه چهارشنبه مورد تأیید است. اصل در پرونده منتظرى بایگانى شود. در پرونده شریعتى مزینانى بایگانى شود. (س ش293)

ناوبری کتاب