صفحه ۷۴۹

به: ریاست ساواک استان اصفهان 10/هـفقیه عالقیدر، ج1، ص95؛ "با توجه به ادامه مبارزات و فعالیت‌هاى سیاسی، فرهنگى و علمى آیت‌الله منتظرى در نجف‌آباد و علاقة شدید مردم و اعتماد آنان به ایشان، ساواک اصفهان وادار می‌شود تا از ساواک مرکز بخواهد که آیت‌الله منتظرى از نجف‌آباد به قم منتقل گردد که بر اساس سند فوق مقدم که آن روز مدیر کل اداره سوم بود اقامت آیت‌الله منتظرى در قم را با توجه به موقعیت ایشان مصلحت نمی‌داند"، همان. تاریخ: 20851 از: اداره کل سوم 312 شماره: 9440/312 موضوع: شیخ حسینعلى منتظرى فرزند علی عطف به: 10339/10 هـ ـ27751

با توجه به سوابق یاد شده و طرز تفکر فعلى و تحریکاتى که می‌نماید، اقامت یاد شده در قم با موقعیتى که این شهرستان دارد به مصلحت نیست. خواهشمند است دستور فرمائید از طریق منابع و امکانات موجود و با کمک شهربانى منطقه نسبت به مراقبت دقیق از اعمال و رفتار او اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمائید.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم

ناوبری کتاب