صفحه ۷۴۷

عالیرتبه ساواک اصفهان با یاد شده در منزلش ملاقات و ضمن مطرح کردن موضوع، علت بازگو کردن مطالب خلاف را از جانب او استفسار و تذکرات شدید در قبال روی‌‌هاى که در پیش گرفته به وى داده شود که با پیشنهاد مزبور موافقت و مراتب به ساواک مزبور اعلام گردید. اینک ساواک موصوف اعلام نموده است در تاریخ 22751 معاون ساواک اصفهان در معیت رهبر عملیات مربوطه به منزل یاد شده مراجعه و ضمن ملاقات، به مشارالیه تذکر شدید داده شده و به وى توصیه گردیده که ادامه رویه فعلى و بیان مطالب خلاف مصالح کشور موجب ناراحتی‌هاى بعدى براى خود و نتیجتاً خانواده‌اش خواهد شد. یاد شده متعاقباً اظهار داشته متوجه موضوع شده و ضمن اینکه در عقیده خود نسبت به طرفدارى از خمینى ثابت قدم است لذا تصمیم گرفته در روش خود تجدید نظر نماید و مطالبى خلاف مصالح کشور در آینده ابراز ننماید. شخص مذکور اظهار داشته نظر به اینکه فرزندانش در شهرستان قم ادامه تحصیل می‌نمایند و خانواده‌اش در آن شهرستان می‌باشند به وى اجازه داده شود که در قم سکونت نماید. به وى ابلاغ گردید که تقاضاى خود را کتباً بنویسد و تعهد نماید که در آینده اقداماتى علیه مصالح کشور ننماید ولى یاد شده از نوشتن تقاضاى کتبى خوددارى نموده است. ساواک اصفهان در خاتمه در مورد اقامت وى در قم نظریه خواستار شده است.

نظریه: با توجه به مراتب بالا و اینکه یاد شده یکى از طرفداران سرسخت خمینى است، چنانچه با سکونت وى در شهرستان قم موافقت گردد یاد شده بهمراه سایر طرفداران خمینى در منطقه ایجاد ناراحتى خواهد نمود، مستدعى است در صورت تصویب با تقاضاى یاد شده در مورد اقامتش در قم مخالفت و مراتب به ساواک اصفهان اعلام گردد.

نظریه: موافقت شود. با کمک شهربانى مراقبت کامل انجام گردد. 1581351 (س ش290)

ناوبری کتاب