صفحه ۷۴۲

می‌نمایند برآورد و خود را براى مواجه شدن با آن آماده می‌سازند. در شرایط حاضر مصلحت بنظر نمی‌رسد که مشارالیه دستگیر و بازداشت گردد. مستدعى است در صورت تصویب یکى از کارمندان عالیرتبه ساواک اصفهان با وى در منزلش ملاقات و ضمن مطرح‌کردن موضوع علت بازگو کردن اینگونه مطالب عوامفریبانه را از جانب او استفسار و تذکرات شدید در قبال روی‌‌هاى که در پیش گرفته به وى داده و به یاد شده تفهیم نماید در صورتیکه در رفتارش تجدید نظر بعمل نیاورد مسئول عواقب ناشى از اعمال فوق خود او خواهد بود. پس از تعیین عکس العمل شخص مزبور تصمیمات لازم در مورد وى گرفته خواهد شد.

ضمناً با توجه به اینکه شخص موصوف ممنوع المنبر بوده و مراتب قبلاً به شهربانى کل کشور اعلام گردیده است مجدداً براى کنترل بیشتر وى مراتب به شهربانى کل کشور منعکس گردد. (س ش288[

ناوبری کتاب