صفحه ۷۳۸

به ریاست ساواک استان اصفهان10/ هـ فقیه عالیقدر، ج 1، ص109. از: اداره کل سوم312 درباره سخنرانى شیخ حسینعلى منتظری عطف به:8993/10 هـ ـ 1651

روحانیونى نظیر نامبرده بالا که دست به اعمال عوامفریبانه می‌زنند اصولاً تجربه ثابت کرده تا حدود زیادى عکس‌العمل دستگاه را در قبال اظهاراتى که مینمایند برآورد و خود را براى مواجه شدن با آن آماده میسازند لذا خواهشمند است دستور فرمائید یکى از کارمندان عالیرتبة آنساواک با یاد شده در منزلش ملاقات و ضمن مطرح کردن موضوع علت بازگو کردن اینگونه مطالب را از جانب او استفسار و تذکرات شدید در قبال رویه‌ایکه در پیش گرفته بوى داده و بیاد شده تفهیم شود درصورتیکه در رفتارش تجدید نظر به عمل نیاورد مسئول عواقب ناشى از اعمال فوق خود او خواهد بود. نتیجه باین ادارة ‌کل منعکس گردد.

مدیر کل ادارة ‌سوم ـ مقدم22651
رئیس بخش 312 ادارة یکم عملیات و بررسى ـ ازغندی 47989 بایگانی

ناوبری کتاب