صفحه ۷۳۷

به: ریاست ساواک استان اصفهان 10/ یـیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص203. تاریخ: 28451
از: اداره کل سوم 312 شماره: 4453/312
درباره: شیخ حسینعلى منتظرى
عطف به 7385/10ى ـ 7451

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون صحت و سقم خروج محمدعلى منتظرى از ایران تحقیق و اعمال و رفتار و تماسهاى حسینعلى منتظرى را کماکان تحت مراقبت قرار داده و نتایج حاصـله را بـه ایـن اداره کـل منعکس نمایند.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم وثوقى 24451
رئیس بخش 312 ـ ازغندى معاون اداره یکم عملیات و بررسى ـ مبینی اصل در پرونده 47898 است در پرونده 14156 بایگانى شود. (س ش286)

ناوبری کتاب