صفحه ۷۳۵

شماره: 7385/10ى یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص202. تاریخ: 7451

درباره: ملاقات با شیخ حسینعلى منتظرى
پیرو: 7264/10ى ـ 4451

ساعت 0900 روز 6451 رهبر عملیات مربوطه به نجف‌آباد عزیمت و در منزل منتظرى با وى ملاقات نموده است. شیخ حسینعلى منتظرى که پس از مسافرت از به شهرستانهاى شمال چند روزى در تهران توقف و روز 4451 به نجف‌آباد مراجعت نموده است عده زیادى از طلاب و بازاریان از مشارالیه در منزلش دیدن می‌نمایند منتظرى ضمن صحبت‌هاى مختلف اظهار داشته است گردش در نقاط شمالى کشور باعث شده که تشنج و ضعف اعصابش کاهش یابد و در حال حاضر به خاطر اینکه دوباره مرض قلبى به وى روى نیاورد از تدریس خوددارى می‌نماید و براى اینکه شاگردانش در قم براى تدریس به او مراجعه ننمایند در مراجعت از شمال در قم توقفى نداشته است. در هنگام ملاقات با منتظرى دو نفر طلبه که از قم بودند براى دیدار یاد شده به منزلش آمدند منتظرى پرسید چه خبر دارید یکى از طلاب گفت شنیده‌ام از پسرتان محمدعلى از عراق نامه‌اى برایتان آمده خواستم که جویاى حال او شوم منتظرى در پاسخ گفت نامه‌اى به من نرسیده ولى محمدعلى در حال حاضر در عراق به سر می‌برد و حالش خوب است. اعمال و رفتار منتظرى تحت مراقبت قرار دارد و هرگونه تصمیمات بعدى که وى اتخاذ نماید مراتب به استحضار خواهد رسید. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان.

تقوى
گزارش عرضى تهیه گردید. 20451

ناوبری کتاب